Wyniki badań wody

Jakość wody w nieckach basenowych jest zgodna z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Ostatnie badanie 20.01.2020 r.

Zbiorcza roczna ocena wody basenowej 2019 r.