Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MOSIR.EU.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-23.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Hajm, adres e-mail . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324590235. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Korfantego 17, 44-310 Radlin – Obiekt przeznaczony do celów użyteczności publicznej jako ośrodek sportowo-rekreacyjny. Wejściem głównym do budynku są dwie pary drzwi dwu skrzydłowych aluminiowych przeszklonych szkłem bezpiecznym, otwieranych na zewnątrz. Wejście zostało usytuowane w segmencie B od strony parkingu zlokalizowanego przed frontową ścianą obiektu. Do wejścia prowadzą schody. Przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych dostępna jest winda. Niezależne wejście do pomieszczeń szkoły następuje z poziomu ziemi od strony ulicy Mariackiej i stanowią je drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe, otwierane na zewnątrz. Niezależne wejście posiada również siłownia, która została zlokalizowana w tylnej części segmentu B. Wejście stanowią drzwi aluminiowe przeszklone jednoskrzydłowe. Bezpośredni dojazd do obiektu został zapewniony z drogi publicznej od strony ulicy Korfantego oraz z ulicy Mariackiej. Obiekt posiada również dwa parkingi z przodu i z tyłu budynku z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Placówka w tygodniu czynna jest od godziny 7:00 do godziny 22:00. Ponadto część obiektu została przeznaczona do pełnienia funkcji edukacyjno – wychowawczych, z wydzielonymi pomieszczeniami dla szkoły o profilu sportowym. W celu właściwego pełnienia wyznaczonych funkcji, obiekt został podzielony na dwa segmenty A i B. W segmencie A parter znajduje się sekretariat oraz gabinet dyrektora, dwie sale sportowe w tym jedna z widownią mogącą pomieścić do 300 osób, szatnie dla zawodników, łaźnie, toalety, kawiarenka, sklepik sportowy oraz pomieszczenia magazynowe. Na pierwszym piętrze znajdują się: kasa biletowa, dwa baseny o różnych wymiarach, z których większy ma wymiary 25 m x 12.5 m z widownią przeznaczoną dla około 220 osób, szatnie toalety w tym toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia socjalne, widownia dużej sali sportowej, kawiarenka basenowa. W pomieszczeniach piwnicy segmentu A zostały zlokalizowane pomieszczenia techniczne, w których zabudowano urządzenia obsługujące baseny, wymiennikownia ciepła oraz kotłownia. W części segmentu B zajmowanym przez szkołę zostały zlokalizowane sale lekcyjne dla uczniów, gabinet dyrektora szkoły, sekretariat oraz pokój nauczycielski.

Obiekt „SOKOLNIA” przy ul. Sokolskiej 6, 44-300 Radlin – Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie. Obiekt przeznaczony został do celów użyteczności publicznej jako klub gimnastyczny, ośrodek treningowy oraz świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Sokolskiej i prowadzi drzwiami dwuskrzydłowymi, przeszklonymi w konstrukcji aluminiowej, otwieranymi na zewnątrz. Do wejścia prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd. Przed obiektem znajduje się parking. Działalność w obiekcie prowadzona jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 20:00 w przypadku organizowanych imprez i zawodów sportowych również w soboty i niedziele. Na pierwszej kondygnacji znajduje się sala gimnastyczna oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne (łazienki, toalety, szatnie) pomieszczenia biurowe oraz hol komunikacyjny i wyjście ewakuacyjne. Komunikację pomiędzy kondygnacjami stanowią dwie klatki schodowe. Pierwsza przy wejściu głównym prowadzi na drugą kondygnację gdzie znajdują się dwie małe salki sportowe, pomieszczenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, pomieszczenia biurowe oraz widownia sali gimnastycznej. Druga klatka schodowa stanowi zejście ewakuacyjne z pomieszczeń świetlicy środowiskowej.

Obiekt przy ul. Odległej, 44-300 Radlin – Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie. Obiekt przeznaczony jest do celów użyteczności publicznej jako ośrodek treningowy dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z dostępem do dwóch boisk: trawiastego oraz ze sztuczną nawierzchnią. Działalność w obiekcie prowadzona jest w dni powszednie w godzinach od 6:30 do 22:00, w przypadku organizowanych imprez i zawodów sportowych również w soboty i niedziele.


Wskazany wyżej dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia wskazuje datę ostatniej aktualizacji deklaracji lub datę ostatniego przeglądu deklaracji. Data zmiany statusu deklaracji: 2021-08-23.


Funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin. Dane kontaktowe koordynatorów oraz pozostałe informacje dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/dostepnosc.